Bez informatičara nema ni moderne državne uprave

Sa okruglog stola ”Predlog kataloga radnih mesta iz oblasti informatike u javnom sektoru”, Privredna komora Beograda 19.10.2015.

Prezentacija: Zdravstveni informatičari u Katalogu radnih mesta – Zorana Bizetić
Ovo je opšti zaključak okruglog stola pod nazivom „Predlog Kataloga radnih mesta iz oblasti informatike u javnom sektoru“ svih učesnika u današnjoj raspravi.

Na inicijativu Udruženja informatičara u zdravstvu, Društvo informatičara Srbije i Privredna komora Beograda su održali Okrugli sto na kome su učešće uzeli predstavnik predlagača Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Vladimir Mihajlović, pomoćnik ministra prosvete Snežana Marković, direktor Direkcije za elektronsku upravu – Dušan Stojanović, načelnik Centra za informatiku i biostatistiku Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović – Batut” – Dr Ivan Ivanović, član Upravnog odbora Udruženja informatičara u zdravstvu Srbije – Zorana Bizetić, Jasna Ristić – predstavnik Pedagoškog društva informatičara Srbije i ostale zainteresovane strane iz državnih organa i organizacija i civilnog sektora.

Predstavnik predlagača, Vladimir Mihajlović je obrazložio razloge formiranja sedam kataloga i metodologiju koja je korišćena prilikom njihove izrade. Takođe je napomenuo da je sredstvima Svetske banke finansirana izrada najkompleksnijeg kataloga – Kataloga generičkih zanimanja i da su u ovu svrhu angažovani konsultanti sa Fakulteta organizacionih nauka. Mihajlović je u svom uvodnom izlaganju objasnio korake koji se sad preduzimaju na ovom značajnom poslu, a to je usvajanje naziva radnih mesta, što je značajno za izradu šifarnika radnih mesta koji treba da se završi do novembra meseca, zatim kvalitetnih opisa radnih mesta koji će se moći korigovati i u decembru ove godine.
Naročito zapažena je bila prezentacija gospođe Bizetić povodom obrazloženja potrebe da radna mesta zdravstvenih informatičara budu u zdravstvenom katalogu, gde su veoma jasno istaknuti razlozi za postojanje informatičara kao zdravstvenih saradnika u zdravstvenom sistemu. Zorana Bizetić je skrenula pažnju i na pravnu regulativu iz koje je jasno vidljivo zašto informatičari u zdravstvenim ustanovama moraju ostati zdravstveni saradnici i zašto moraju naći svoje mestu u katalozima zanimanja.

Dr Ivan Ivanović je skrenuo pažnju na nejednakosti u izradi kataloga po sektorima, sa različitim metodologijama i pristupima, nakon čega je usmerio svoje izlaganje na probleme koji proizilaze iz nerazumevanja informatičkih poslova, i nedefinisanih odgovornosti informatičara u zdravstvu. Nepostojanje licenci i stručnih ispita za informatičare u zdravstvu, je opasnost i po bezbednost podataka, kako podataka o pacijentima, lečenju, tako i statističkih podataka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *