STRUČNI SKUP INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVA 2016 IKT Kadrovi, Racionalizacija, IZIS

Prepuna sala Amfiteatra

Prepuna sala Amfiteatra

 

U petak, 17.06.2016. godine, u organizaciji Udruženja informatičara u zdravstvu Srbije (UIZS), održan je stručni skup „INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVA 2016. – IKT kadar, racionalizacija, IZIS“. Stručni skup je održan u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, a učešće je uzelo oko 300 predstavnika zdravstvenih ustanova širom Srbije.

Izveštaj i zaključke skupa možete preuzeti ovde:

U skladu sa stavovima Ministarstva zdravlja koje je učesnicima skupa izneo državni sekretar prof.dr Berislav Vekić, Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije je pripremilo zaključke koje će dostaviti Ministarstvu sa ciljem da se što pre nastavi zajednički operativan rad na rešavanju aktuelnih pitanja u vezi položaja informatičara i implementacije IZIS-a.

Na početku skupa, predsednik UIZS Milenko Mitrović je pozdravio i iskazao zahvalnost na učešću državnom sekretaru Ministarstva zdravlja prof. dr Berislavu Vekiću, domaćinu skupa Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, kompaniji „Sorsix“ (implementator IZIS-a), kao i ostalim izlagačima i učesnicima skupa. Takođe, informisao je učesnike skupa o opravdanom izostanku predstavnika Delegacije Evropske Unije, kao i opravdanom izostanku sa početka skupa gospodina  Miroslava Pevca, specijalnog savetnika ministra zdravlja.

20160617_140805Pomoćnik direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Mr sci. med. dr Đorđe Kravljanac pozdravio je učesnike skupa i iskazao zadovoljstvo što je institut prvi put domaćin ovakvog skupa. Kako je rekao, institut je među prvim zdravstvenim ustanovama pre 5 godina uveo sistem Heliant, koji je značajno unapredio rad ustanove.

 

 

Državni sekretar prof dr Berislav Vekić

Državni sekretar prof dr Berislav Vekić

Prof. dr Berislav Vekić je na početku izlaganja pomenuo da se uprkos zauzetosti i obaveza koje čitava Vlada RS ima u vezi posete visoke delegacije Kine, nije postavljalo pitanje da li će neko od predstavnika Ministarstva zdravlja doći i uzeti učešće na ovom skupu. Obraćajući se informatičarima kao organizatorima skupa, rekao je da se u današnje doba malo šta može uraditi bez znanja i veština koje poseduju informatičari.

Govoreći o informatizaciji zdravstva i uvođenju IZIS-a, prof. Vekić je rekao da su mnogi ministri do sada pokušavali da uvedu zdravstveni informacioni sistem i sprovedu racionalizaciju, ali da je trud, rad i upornost tima ministra Zlatibora Lončara konačno doveo i do uspeha. Sada je potrebno iskoristiti sve resurse koje je svako na svoj način izgradio, objediniti ih i ostvariti dalji napredak. Postoji svest Ministarstva da je potrebno vreme da sistem preleži dečije bolesti i da ne treba očekivati da sistem potpuno zaživi u tako kratkom periodu od dva, tri ili pet meseci. Očekuju se problemi sa nedostatkom hardvera, softverom i finansijskim sredstvima.

Prof. Vekić je posebnu pažnju posvetio poziciji informatičara u sistemu, i istakao da je uloga informatičara izuzetno značajna, a neprepoznata od sistema, pa prelazi i u neku vrstu volonterskog rada u zdravstvenoj ustanovi. Da bi ovaj sistem zaživeo, potrebna su znanja i veštine informatičara. Ministarstvo zdravlja je svesno toga, i želi da kroz reformu zdravstvene zaštite i kategorizaciju radnih mesta, na adekvatan način prepozna mesto i značaj informatičara u zdravstvenom sistemu. Zbog toga će Ministarstvo raditi na tome da informatičari prema novoj klasifikaciji budu zdravstveni saradnici, tačnije da pripadaju grupaciji medicinskih radnika (uz lekare, stomatologe, farmaceute, psihologe, fizičare, medicinske sestre i tehničare, laborante). Jedino tako je moguće informatičare zadržati u sistemu i na taj način obezbediti održivost i dalje unapređenje sistema, a sve u skladu sa planovima koje Ministarstvo ima u narednom periodu. Istovremeno, zdravstveni sistem ne može pružiti primanja koja se informatičarima nude u privatnom sektoru, zbog velike potražnje za ovim kadrom, ali će Ministarstvo pokušati da informatičare po primanjima i po mogućnostima stručnog usavršavanja svrsta u rang lekara.

Na kraju svog izlaganja, prof. Vekić je istakao da je ovo samo početak saradnje Ministarstva zdravlja i UIZS kao predstavnika informatičara. Ministarstvo će svakako uzeti u razmatranje zaključke sa ovog skupa, nakon čega je potrebno nastaviti zajednički rad. Zaključio je da su ovo ukratko stavovi sadašnjeg saziva Ministarstva koje je uvidelo da pokrenuti sistem jedino na ovaj način može biti održiv.

Marijana Neškovska je u ime kompanije „Sorsix“, kao implementatora projekta IZIS, predstavila dosadašnja iskustva i rezultate, kao i izazove koji očekuju Ministarstvo zdravlja i zdravstvene ustanove.

Tim projekta je u toku implementacije IZIS-a, odnosno integracije postojećih sistema zdravstvenih ustanova, ostvario kontakt sa 44 softverske kuće, od kojih su neke uspele da urade integraciju. Sistem trenutno ima 67.214 aktivnih korisnika, 546 administratora, 152 domova zdravlja, 36 opštih bolnica, 30 specijalnih bolnica, itd. Od početka rada 28.03.2016., u sistemu je evidentirano 3,5 miliona pregleda, 1,1 milion uputa i 4 miliona recepata. Zanimljivo je reći da je integraciju e-recepta do sada uspeo da uradi jedino Dom zdravlja Novi Kneževac.

Govoreći o izazovima koji očekuju Ministarstvo zdravlja, M.Neškovska je istakla da Ministarstvo pre svega treba formirati stabilan tim jer predstoji još mnogo posla. Taj tim bi imao ulogu da radi na implementaciji odgovarajućih stragegija i standarda, i da ostvari međunarodnu saradnju u oblasti medicinske informatike. Ujedno je neophodno savladati i sledeće izazove:

 • izvršiti izmenu zdravstvene zakonske regulative, koja se pre svega odnosi na bespotrebno vraćanje pacijenta od specijaliste do izabranog lekara;
 • ostvariti poboljšanje poslovnih procesa;
 • uvesti obavezu davanja slobodnih termina;
 • poboljšati status informatičara;
 • ostvariti saradnju sa drugim relevantnim insitucijama (RFZO, Agencija za lekove, IJZ Srbije).

Istovremeno, izazovi koji očekuju zdravstvene ustanove su ostvarivanje tehničkih unapređenja u pogledu stabilnijih internet veza i mrežne infrastrukture, nabavka računara i utvrđivanje stabilnog budžeta.

Zorana Bizetić

Zorana Bizetić

Zorana Bizetić (UIZS) je predstavila rezultate „interim“ istraživanja sprovedenog u periodu 07-10.06.2016. na uzorku od 166 zdravstvenih ustanova. Analizom odgovora zdravstvenih ustanova u vezi dosadašnjeg toka implementacije IZIS-a i sopstvenih IKT kapaciteta, utvrđene su značajne činjenice i pružene odgovarajuće preporuke. Ovo su neki od rezultata analize:

 

Kod 91% ustanova je zdravstveni informacioni sistem (ZIS) već bio uveden i  skoro 70% se izjasnilo da je njime zadovoljno, što govori da su to stabilni i prihvaćeni sistemi. IZIS je uveden ili je uvođenje u toku kod 93% ustanova. Imajući u vidu da je projekat u toku, prijatno iznenađenje je bilo to što je zadovoljstvo njime pokazalo skoro 30% anketiranih zdravstvenih ustanova. Ovo istraživanje je sprovedeno da bi se obratila pažnja na one koji nisu zadovoljni (13.9%) i da bi se videli razlozi nezadovoljstva. Tehničku podršku Ministartsva zdravlja je tražilo 67 ustanova u ukupno 1000 kontakata (putem mejla ili telefona).  Ukazano je na dosadašnje propuste u implementaciji i date su preporuke kako da se oni otklone.  Posebno je istaknut trend opadanja procenta informatičara u zdravstvenim ustanovama sa 0.48% (2014. godine) na 0.44% (2016. godine). Zbog primene novog  Zakona o radu, u narednom periodu će se taj procenat smanjiti na 0.35%, te će čak 285 zaposlenih biti na jednog informatičara. Čak 61.5% ustanova ima ne više od jednog informatičara koji često ne mogu da iskoriste svoje pravo na godišnji odmor, vikend, slobodno popodne, bolovanje. Iznete su primedbe, predlozi i sugestije, ali su date i preporuke kako da se one prevaziđu. Na kraju izlaganja Z.Bizetić je citirala Duška Radovića: “Češće su u pravu oni koji sumnjaju nego oni koji veruju.  Međutim, oni koji su verovali,  uradili su neuporedivo više  od onih koji su sumnjali.”

Prof. dr Berislav Vekić je reagujući na rezultate istraživanja rekao da je zadovoljan prvim delom prezentovanih rezultata koji se odnose na IZIS, ali da nije zadovoljan drugim delom rezultata koji se odnose na status IKT kadra. Ponovio je stav da uvođenje IZIS-a nije jednostavan posao, zahteva određeno vreme, da je potrebno da informatičari sa ostalim zaposlenima u narednom periodu daju maksimum, a da očekuje od informatičara da se preko svojih predstavnika više uključe u planiranje dalje informatizacije.

Žaklina Čagorska

Žaklina Čagorska

Žaklina Čagoroska je predstavila Upravu za elektronsko zdravstvo Makedonije koja je zvanično osnovana 01.07.2015. godine i makedonski IZIS („Moj Termin“). Osnivanju Uprave su prethodili neki ključni koraci:

 • Sprovođenje Strategije za razvoj makedonskog IZIS-a u periodu 2006-2012.;
 • Uvođenje nacionalnog sistema za elektronske evidencije u zdravstvu;
 • Usklađivanje zakonske regulative.

Uprava se nalazi u okviru Ministarstva zdravlja Makedonije i trenutno broji 15 stručnjaka (od toga 9 IKT stručnjaka), sa tendencijom daljeg širenja kapaciteta. Makedonija je uvela „Moj Termin“, sistem koji obuhvata preko 3.500 zdravstvenih ustanova (javnih i privatnih), 15.000 korisnika, i u 2015. godini je u tom sistemu evidentirano 1,3 miliona pacijenata, 5,5 miliona uputa i 24 miliona recepata. Uspeh u uvođenju ovog sistema je doprineo da Makedonija dobije značajna međunarodna priznanja (EHCI izveštaji za 2014. i 2015. godinu, izveštaj o eZdravlju SZO za 2016. godinu).

20160617_151448Jelena Marjanović i Slobodan Tomić (UIZS) su izložili detalje pravne regulative vezane za položaj informatičara u sistemu zdravstvene zaštite. Ukazali su na odredbe postojećih propisa koji se odnose na informacione sisteme u zdravstvu:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o informacionoj bezbednosti

Ujedno su istakli zakonske obaveze u pogledu uređenja IT poslova, odnosno formiranja odgovarajuće upravljačke i organizacione strukture i preciznog definisanja radnih mesta sa obavezama i podelom poslova.

Predsednik UIZS Milenko Mitrović se osvrnuo na ulogu koju UIZS kao strukovno udruženje i kao integrišući faktor može imati u procesu informatizacije zdravstva Srbije. Po pitanju dalje implementacije IZIS-a, rekao je da je „beba (IZIS) rođena“ i da treba uložiti zajedničke napore da se nastali problemi prevaziđu. Bez izrade strategije eZdravlja i analitičkog pristupa, informatizacija zdravstva nema svetlu budućnost. Posebno je ukazao na nedostatak informatičara i nejasne procedure za zapošljavanje informatičara.

Milutin Mladenović, pomoćnik direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, ukazao je na očekivanja učesnika skupa da, osim rešavanja problema položaja informatičara, dobiju i preko potrebne odgovore na aktuelna pitanja u vezi implementacije IZIS-a.

Praktična iskustva i aktuelne probleme u procesu uvođenja IZIS-a, izložili su informatičari sledećih zdravstvenih ustanova:

 • Dom zdravlja Požarevac, Dom zdravlja Žagubica – Miloš Stević (UIZS)
 • Opšta Bolnica Bor – Mladen Dumitrašković (UIZS)
 • Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” – Branislav Karadžić (UIZS)

Uprkos drugačije planiranoj agendi, u nastavku stručnog skupa je zbog velikog interesovanja i potrebe predstavnika zdravstvenih ustanova za rešavanjem nagomilanih problema, usledila diskusija u kojoj je Miroslav Pevac, specijalni savetnik Ministra zdravlja, nastojao da pruži odgovore na goruća pitanja u vezi implementacije IZIS-a i položaja informatičara u zdravstvenim ustanovama. Imajući u vidu da veliki broj pitanja i dalje ostaje bez odgovora, gospodin Pevac je praktično ponovio stav prof. Vekića da je potrebno da zaključci ovog skupa sadrže što sadržajnije predloge iz kojih će uslediti naredni koraci, a sve u nadi da se dođe do rešenja aktuelnih problema.

Linkovi (adrese) za preuzimanje prezentacija:
1. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – Marijana Neškovska, Sorsix.pdf
2. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – Zorana Bizetić, UIZS.ppsm
3. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – Žaklina Čagoroska, Moj termin.pdf
4. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – S.Tomić, J.Marjanović, UIZS.ppsx
5. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – Milenko Mitrović, UIZS.pdf
6. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – Miloš Stević, DZ Požarevac, UIZS.pdf
7. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – Mladen Dumitrašković, OB Bor, UIZS.pdf
8. www.uizs.org.rs/docs/2016-06-17 Informatizacija zdravstva 2016 – Branslav Karadžić, Institut Niška Banja, UIZS.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *